Jdi na obsah Jdi na menu
 


17. 1. 2015

Vyznání víry a Desatero přikázání

Proč hledáme Boha?

  Bůh nám vložil do srdce touhu hledat ho a nalézat. Svatý Augustin říká: "Stvořil jsi nás pro sebe a nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě." Tuto touhu po Bohu nazýváme náboženstvím.

Jak řekl Benedikt XVI.: "Zdrojem křesťanské radosti je jistota, že jsme milováni Bohem a že Stvořitel miluje osobně každého z nás... 

Křesťanské vyznání víry

  Ve víře nejde o prázdná slova, nýbrž o skutečnost. V církvi se postupem času ustálila taková vyjádření víry, s jejichž pomocí na tuto skutečnost nahlížíme, vyjadřujeme ji, učíme se jí, předáváme ji, slavíme ji a naplňujeme životem.

Apoštolské vyznání víry

Věřím v Boha, Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe i země.

I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho;
jenž se počal z Ducha Svatého,
narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Ponciem Pilátem,
ukřižován umřel i pohřben jest;
sestoupil do pekel,
třetího dne vstal z mrtvých;
vstoupil na nebesa,
sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího;
odtud přijde soudit živé i mrtvé.

Věřím v Ducha Svatého,
svatou církev obecnou,
společenství svatých,
odpuštění hříchů,
vzkříšení těla a život věčný.
Amen.

 

Desatero přikázání

  Text Desatera je uveden na dvou místech Písma svatého (v Exodu 20,2-17 a v Deuteronomiu 5,6-21). V církvi se však používá katechetická formulace tohoto znění (v závorce doplňující vysvětlení):

Já jsem Pán, tvůj Bůh:

1. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. (Neuctívej jiné bohy)
2. Nevezmeš jména Božího nadarmo. (Nezneužívej Boží jméno)
3. Pomni, abys den sváteční světil. (Zasvěť jeden den v týdnu Bohu)
4. Cti otce svého i matku svou.
5. Nezabiješ. (Nebudeš vraždit)
6. Nesesmilníš. (Měj v úctě lásku mezi mužem a ženou)
7. Nepokradeš. (Nezcizuj majetek druhých lidí)
8. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému. (Nemluv o jiných lidech nepravdivě)
9. Nepožádáš manželky bližního svého. (Měj v úctě lásku mezi mužem a ženou)
10. Nepožádáš statku bližního svého. (Nezcizuj majetek druhých lidí)

 

Zpracováno podle YOUCAT a www.vira.cz